جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری
111 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه و حقوق (شماره 8) بهار 1385
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی