راهکار حوزه؛ تخصصی شدن آموزش، توجه به موضوعات جدید در پژوهش
107 بازدید
مصاحبه کننده : مجله دین‌پژوهان پاییز 1385
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : زمستان 1385 شماره 4 و 5
تعداد شرکت کننده : 0